UChicago HvZ logo
Registration starts
Oct. 12, 2020 8:00 AM
Game starts
Oct. 13, 2020 8:00 PM
Game ends
Oct. 20, 2020 6:00 PM
Registration starts
Oct. 7, 2020 4:24 PM
Game starts
Oct. 8, 2020 8:00 PM
Game ends
Oct. 11, 2020 5:00 PM

Fall 2019

Finished

Registration starts
Oct. 2, 2019 12:25 PM
Game starts
Oct. 8, 2019 8:15 PM
Game ends
Oct. 15, 2019 6:05 PM

Winter 2019

Finished

Registration starts
Feb. 5, 2019 12:00 PM
Game starts
Feb. 26, 2019 8:15 PM
Game ends
March 5, 2019 6:05 PM

Fall 2018

Finished

Registration starts
Sept. 25, 2018 12:00 PM
Game starts
Oct. 9, 2018 8:15 PM
Game ends
Oct. 16, 2018 6:05 PM

Winter 2018

Finished

Registration starts
Feb. 2, 2018 7:35 PM
Game starts
Feb. 20, 2018 8:00 PM
Game ends
Feb. 27, 2018 7:00 PM

Winter 2017

Finished

Registration starts
Feb. 7, 2017 8:00 AM
Game starts
Feb. 21, 2017 8:00 PM
Game ends
Feb. 28, 2017 6:30 PM

Fall 2016

Finished

Registration starts
Sept. 17, 2016 6:00 AM
Game starts
Oct. 4, 2016 8:00 PM
Game ends
Oct. 11, 2016 6:30 PM

Winter 2016

Finished

Registration starts
Feb. 16, 2016 12:00 AM
Game starts
Feb. 23, 2016 8:00 PM
Game ends
March 1, 2016 7:00 PM

Fall 2015

Finished

Registration starts
Sept. 25, 2015 12:00 AM
Game starts
Oct. 6, 2015 8:00 PM
Game ends
Oct. 13, 2015 7:00 PM

Winter 2015

Finished

Registration starts
Feb. 17, 2015 12:00 PM
Game starts
Feb. 24, 2015 8:30 PM
Game ends
March 4, 2015 7:00 PM

Fall 2014

Finished

Registration starts
Sept. 30, 2014 1:00 PM
Game starts
Oct. 7, 2014 8:00 PM
Game ends
Oct. 14, 2014 7:00 PM

Winter 2014

Finished

Registration starts
Feb. 17, 2014 8:00 PM
Game starts
Feb. 25, 2014 8:00 PM
Game ends
March 4, 2014 7:00 PM

Fall 2013

Finished

Registration starts
Sept. 30, 2013 12:00 AM
Game starts
Oct. 8, 2013 9:00 PM
Game ends
Oct. 15, 2013 7:00 PM